MASter Putz Grunt

Akrylowy preparat gruntujący

MASter Grunt Putz, kwarcowy akrylowy preparat gruntujący jest uniwersalnym, ekologicznym preparatem do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży mineralnych.

ZASTOSOWANIE
MASter Grunt Putz, kwarcowy akrylowy preparat gruntujący jest uniwersalnym, ekologicznym preparatem do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży mineralnych. Stosowany jest jako podkład pod warstwę wyprawy tynkarskiej opartej na  spoiwie akrylowym np. pod MASter Tynk Mozaikowy. Przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Poprawia przyczepność tynku do podłoża i ułatwia ich nakładanie. Wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania. Reguluje warunki wodne oraz dodatkowo wzmacnia i zabezpiecza podłoża przed działaniem wilgoci. Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, redukcję pylenia, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie utrudniając procesu tzw. “oddychania ścian”. Obecność kruszywa nadaje powierzchni szorstkości znacznie poprawiając przyczepność dzięki większej powierzchni oraz poprawia i ułatwia obróbkę tynków strukturalnych i mas zewnętrznych.

WŁAŚCIWOŚCI
MASter Grunt Putz jest gotową kompozycją odpowiednio dobranych wodnych dyspersji akrylowych, polimerowych dodatków modyfikujących, wypełniaczy, stabilizatorów oraz pigmentów. Występuje w kolorze białym. Jednocześnie struktura MASter Grunt Putz pozwala na barwienie we własnym zakresie wg potrzeb pigmentami ogólnie dostępnymi na rynku.

WYDAJNOŚĆ
ok. 0,25 kg/m2. Na podłożach silnie chłonnych zużycie może wzrosnąć i zaleca się je określić na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.

RODZAJ I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże do gruntowania powinno być równe, czyste, suche, zwarte, nośne i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Nowo wykonane tynki pozostawić do związania i wyschnięcia na okres 2 – 4 tygodni. MASter Grunt Putz gotowy do użycia po lekkim przemieszaniu. Nakładać na powierzchnię za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub natrysku. Podłoże musi być suche, związane i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farb, porostów typu: mchy, glony, pleśnie i innych zanieczyszczeń. Rozcieńczanie wodą dopuszczone max do 10%. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej +5°C, unikać nakładania gruntu przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu, stosować folie lub siatki osłonowe. Gruntowanie przy bardzo chłonnych podłożach należy powtórzyć.

SKŁADOWANIE, TRWAŁOŚĆ
Przechowywać należy w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, w temperaturze +5°C do +30°C w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem w czasie transportu i składowania.

INFORMACJE
EUH 208 Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247- 500-7] i 2 metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi.

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Występuje w opakowaniach:
5 kg, 10 kg

Print Friendly, PDF & Email