Promocja Urodzinowa

Świętujemy 20-te urodziny MASter

Już 20 lat jesteśmy z Wami! Zapraszamy do promocji urodzinowej.

Z tej okazji przygotowaliśmy 20 tysięcy opakowań MASter Mas

18 kg + 2 kg = 20 kg | specjalnie na 20 urodziny MASter.

Regulamin promocji do pobrania (PDF)

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„JUŻ 20 LAT JESTEŚMY Z WAMI – 20 tysięcy opakowań MASter Masy 18 kg na 20 urodziny” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji (Akcji Promocyjnej) jest Master Chemia Budowlana Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie przy ul. Józefa Piłsudskiego 55, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000344483, zwana dalej Organizatorem.

2. Akcja Promocyjna organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy Regulamin i jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Akcja Promocyjna organizowana jest na witrynie sklepu https://mastermas.pl/ oraz na oficjalnej stronie spółki na Facebooku – Master Chemia Budowlana Sp. z o.o.

4. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest specjalne opakowanie MASter Masy 20 kg – 18 kg plus 2 kg GRATIS zawierające oznaczenia: promocja urodzinowa, 20 lat, 20 tys opakowań na 20 urodziny.

6. Akcja Promocyjna (Promocja) polega na:

a) możliwości nabycia, w wyznaczonym w ust. 7 lit. a) niniejszego paragrafu okresie, 20 kg MASter Masy w promocyjnych opakowaniach – 18 kg plus 2 kg GRATIS w cenie 18 kg MASter Masy,

b) możliwości nabycia, w wyznaczonym w ust 7 lit. b) niniejszego paragrafu okresie, 18 kg MASter Masy w cenie promocyjnej za 1 PLN po spełnieniu warunków wskazanych w § 3 ust. 2- 5 Regulaminu.

7. Czas trwania Promocji jest ograniczony:

a) w odniesieniu do możliwości zakupu MASter Masy w promocyjnych opakowaniach – 18 kg plus 2 kg GRATIS w cenie 18 kg MASter Masy Promocja trwa od 13 czerwca 2017 r. do 21 lipca 2017 r. lub do wyczerpania zapasów opakowań promocyjnych Produktu,

b) w odniesieniu do możliwości nabycia MASter Masy w cenie promocyjnej za 1 PLN zgodnie z zasadami § 3 ust. 2-5 Regulaminu, Akcja Promocyjna trwa od 13 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

§ 2 

UCZESTNICTWO W AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. W Akcji Promocyjnej biorą udział osoby fizyczne, które w dniu dokonania zakupu specjalnych promocyjnych opakowań MASter Masy 20 kg – 18 kg plus 2 kg GRATIS ukończyły 18 lat i nie są częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniono w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które jako konsumenci dokonają w czasie trwania Akcji Promocyjnej zakupu Produktu zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu oraz osoby prawne dokonujące w trakcie trwania Akcji Promocyjnej zakupu Produktu zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu działające przez swych upoważnionych przedstawicieli. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji Promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.

2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udział pracownicy Organizatora.

3. Każdy Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§ 3 

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ I JEJ OGRANICZENIA 

1. Z okazji jubileuszu Organizatora Promocji, w okresie wskazanym w § 1 ust. 7, Organizator umożliwia:

a) nabycie 20 kg MASter Masy w promocyjnych opakowaniach – 18 kg plus 2 kg GRATIS w cenie 18 kg MASter Masy,

b) nabycie 18 kg MASter Masy w cenie promocyjnej 1 PLN po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 2- 5 niniejszego paragrafu.

2. Celem nabycia 18 kg MASter Masy w cenie promocyjnej 1 PLN należy:

1) Zakupić promocyjne opakowanie MASter Masy 20 kg – 18 kg plus 2 kg GRATIS. W każdym z tych opakowań znajduje się kupon promocyjny, który po zgromadzeniu odpowiedniej ilości kuponów upoważnia do zakupu MASter Masy 18 kg w cenie 1 PLN za opakowanie.

2) Wyjąć ze środka kupon promocyjny.

3) Kupony należy zbierać – im więcej kuponów tym więcej opakowań za 1 PLN:

– 20 kuponów – 1 opakowanie MASter Masy 18 kg,

– 2 x 20 kuponów – 2 opakowania MASter Masy 18 kg,

– 3 x 20 kuponów – 3 opak opakowania MASter Masy 18 kg,

– każda kolejna wielokrotność 20 kuponów to kolejne opakowanie MASter Masy 18 kg.

4) Zrobić zdjęcie/skan wszystkich zgromadzonych kuponów i wysłać emailem na adres: urodziny@mastermas.pl lub oryginalne, czytelne i niezniszczone kupony wysłać pocztą na adres: MASter Chemia Budowlana Spółka z o.o., ul. J. Piłsudskiego 55, 32-050 Skawina (podając swoje dane adresowe oraz telefon kontaktowy). Wysłanie zdjęć kuponów emailem lub oryginalnych kuponów na adres wskazany powyżej jest różnoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Akcji Promocyjnej zamówienia jednego lub odpowiednio większej liczby opakowań MASter Masy 18 kg (zgodnie z pkt 3 niniejszego ustępu) w cenie 1 PLN za opakowanie z obowiązkiem uiszczenia zapłaty.

5) Dostawa zamówionej MASter Masy 18 kg w cenie 1 PLN za opakowanie nastąpi według wyboru Organizatora Promocji w porozumieniu z Uczestnikiem:

 na wskazany przez Uczestnika Akcji Promocyjnej adres za pośrednictwem Przedstawiciela Organizatora Promocji z obowiązkiem zapłaty do rąk Przedstawiciela (w przypadku gdy adres dostawy znajduje się w obszarze działania Przedstawiciela Organizatora Promocji) lub

 do wskazanego przez Przedstawiciela Organizatora Promocji punktu odbioru z obowiązkiem zapłaty do rąk pracownika punktu odbioru (w przypadku gdy pod preferowany przez Uczestnika Akcji Promocyjnej adres nie ma możliwości skierowania Przedstawiciela Organizatora Promocji)

Dostawa w inny niż wskazany powyżej sposób (np. za pośrednictwem kuriera czy poczty) nie jest możliwa.

§ 4 

AKCJA PROMOCYJNA W SERWISIE FACEBOOK 

1. Do Akcji Promocyjnej odbywającej się równolegle na stronie Organizatora na Facebooku – Master Chemia Budowlana Sp. z o.o. stosuje się przepisy niniejszego regulaminu ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zawartych w § 4 pkt 2 – 5, a wynikających z przepisów wewnętrznych serwisu Facebook.

2. Uczestnicy Akcji Promocyjnej prowadzonej na stronie spółki na Facebooku – Master Chemia Budowlana Sp. z o.o. zobowiązani są posiadać profil na Facebooku z prawdziwymi danymi osobowymi.

3. Uczestnicy Akcji Promocyjnej prowadzonej na stronie spółki na Facebooku – Master Chemia Budowlana Sp. z o.o. zobowiązani są przestrzegać regulaminu wewnętrznego portalu Facebook.com.

4. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją niniejszej Akcji Promocyjnej na łamach serwisu.

5. Akcja Promocyjna nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związany.

§ 5 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

2. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, wydania opakowań MASter Masy 18 kg w promocyjnej cenie w ramach Akcji Promocyjnej i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nieudostępnienie danych osobowy uniemożliwia udział w promocji. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawienia oraz usunięcia.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Master Chemia Budowlana Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie przy ul. Józefa Piłsudskiego 55 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000344483.

§ 6 

REKLAMACJE 

1. Uczestnikom Akcji Promocyjnej przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji co do przebiegu Akcji Promocyjnej najpóźniej w terminie do dnia 15 września 2017r. (o prawidłowości zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej należy składać na piśmie, adresując je na MASter Chemia Budowlana Spółka z o.o., ul. J. Piłsudskiego 55, 32-050 Skawina (podając swoje dane adresowe) z dopiskiem „Reklamacja – Akcja Promocyjna”.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Organizator rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie https://mastermas.pl/ oraz na oficjalnym profilu spółki na Facebooku – Master Chemia Budowlana Sp. z o.o.

2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Akcji Promocyjnej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z Promocją.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowania przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Materiały reklamowe Akcji Promocyjnej mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji Promocyjnej zgodnie z wskazaniami § 1 ust. 7 Regulaminu.

Print Friendly, PDF & Email